×

Waarschuwingsbericht

 • Missing Background Image in the Postscript Top Section. Please make sure the file is exist in your system.
 • Missing Background Image in the UI Group 2 Section. Please make sure the file is exist in your system.
 • Missing Background Image in the Postscript Bottom Section. Please make sure the file is exist in your system.

 

Stichting Dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden heeft een ANBI status.

Het RSIN dan wel fiscaal nummer is 853625451  

KvK nummer 59739657

Het actuele beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden
2017

Januari 2017
Bestuur Stichting DDV De Koeberg

Voorwoord

In Helden, een kern in de Gemeente Peel en Maas, is op 15 januari 2014 de stichting  Dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden opgericht. Het beleidsplan 2017 wordt in dit document beschreven.

1 Algemeen Gemeentelijk beleid Dagvoorzieningen

1.1 Kader Gemeente Peel en Maas

Collectieve voorzieningen zoals dagvoorzieningen zijn het hart van de aanpak van de ondersteuning van kwetsbare burgers in Peel en Maas. Juist door ondersteuning in de dorpen te organiseren met inzet van andere dorpsgenoten zullen mensen langer zelfstandig in eigen dorp kunnen blijven wonen. Met de overheveling van de functie Begeleiding uit de AWBZ naar de WMO wordt de versterking van de functie voor deze voorzieningen in de dorpsgemeenschappen nog belangrijker.

1.2 Beleidslijn Gemeente

Dagvoorzieningen spelen een cruciale rol bij het langer leven in de eigen omgeving. Een omgeving waarin burgers, maatschappelijk partners en overheid samen de sociale cohesie versterken via een dagvoorziening, is hiermee een doel op zich. De dagvoorzieningen zijn een buffer tussen thuis wonen en langdurige AWBZ-zorg en daarmee een belangrijk instrument in de WMO.

De dagvoorzieningen richten zich op verschillende doelgroepen, waarbij zoveel als mogelijk gestreefd wordt naar integrale dagvoorzieningen. Daarnaast bestaan er grofweg een drietal profielen van typen activiteiten/dagbesteding die verzorgd worden binnen de dagvoorzieningen in Peel en Maas, te weten:

 • Ontmoeting, waar ontmoeting primair centraal staat (als ‘vervanging’ van de thuissituatie).

·    Arbeidsmatig, waar de deelnemers werken (als ‘vervanging’ van de reguliere werksituatie).

 •  Vrije tijd, waar een breed palet aan activiteiten plaatsvindt (als ‘vervanging’ van de vrijetijdsbesteding)

Uiteraard heeft elke dagvoorziening zijn unieke opzet en zijn eigen profiel waardoor er een breed palet aan dagvoorzieningen is met ieder zijn eigen specifieke kenmerken en kwaliteiten. De keuzevrijheid voor de inwoners van Peel en Maas wordt hiermee versterkt. De voorziening kan afgestemd worden op individuele behoeften.

2 Organisatie Dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden

2.1 De stichting draagt de naam: Stichting Dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden

1. De stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn voornamelijk gericht op de inwoners van Helden.

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door:

a. Het exploiteren van een dagvoorziening zonder winstoogmerk in de ruimste zin van het woord voor ouderen en andere hulpbehoevenden.

b. Het organiseren van alle mogelijke activiteiten die het doel kunnen ondersteunen.

c. De inzet van vrijwilligers.

 d. Door nauwe samenwerking met de Gemeente Peel en Maas in het kader van het project “Leven in het Dorp”.

Het Stichtings Bestuur bestaat uit:

 • Een voorzitter
 • Een secretaris
 • Een of twee andere leden

Taken en bevoegdheden
· Conform de statuten van de Stichting

En verder

 • Fungeren als overlegpartner voor maatschappelijke partijen en overheden.
 • Vaststellen van beleid.
 • Vaststellen van de projectorganisatie
 • Verwerven van noodzakelijke financiële middelen
 • Vaststellen financiële kaders en financiële verantwoording
 • Besluit tot uitbreiding locaties voor vraaggerichte vormen van dagvoorziening.
 • Bewaakt voortgang van het project dorpsdagvoorziening Helden
 • Bewaakt de inhoudelijke en financiële kaders
 • Bewaakt eenheid in beleid en uitgangspunten van deze notitie
 • Ondersteunt bij planning en uitvoering van het project dagvoorziening
 • Ontwikkelt en/of doet voorstellen tot ontwikkeling van uniforme procedures en/of ondersteunde systemen
 • Evalueert de resultaten van de dorpsdagvoorziening

2.2 De vrijwilligers

De stichting is verantwoordelijk voor de begeleiding van de vrijwilligers. Eenmaal per 3 á 4 maanden is er een vrijwilligersoverleg. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

Er zullen bijscholingscursussen georganiseerd worden voor alle vrijwilligers van het project. Onderwerpen worden in overleg bepaald. Er zal worden ingespeeld op signalen en problemen die vrijwilligers tijdens het werken in de dagvoorziening tegenkomen
Eén van de bestuursleden zal de taak krijgen van administratieve contactpersoon naar de vrijwilligers. Deze contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor administratieve zaken betreffende de vrijwilligers in de dagvoorziening en voor de beroepskrachten van de dagvoorziening. Ook de deelnemers kunnen zich daar aan- en afmelden.

Naast deze contactpersoon zal een beroepskracht op de dagvoorziening aanwezig zijn.

Binnen de dagvoorziening onderscheiden we grofweg op vier gebieden taken voor de vrijwilligers, te weten de activiteitenbegeleiding, de huishoudelijke ondersteuning, de maaltijdvoorziening en de spelbegeleiding.
Een vrijwilliger kan op meerdere gebieden actief zijn binnen de dagvoorziening. De stichting zal hiervoor een vrijwilligersbeleid opstellen.

2.3 Beroepskracht

De functie van de beroepskracht behelst de organisatie en uitvoer van individueel en groepsgerichte activiteiten voor ouderen. Zij/hij activeert en ondersteunt deelnemers bij dagbesteding, ontmoeting, gezelligheid, draagt bij aan hun ontwikkeling, resocialisatie en zelfstandige deelname aan de samenleving. Richt zich hierbij op individuen en groepen die door lichamelijke tekorten, sociale of psychische problemen niet in staat zijn adequaat vorm te geven aan hun dagbesteding. Tevens richt de beroepskracht zich op de vrijwilligers. Zij draagt bij aan het in hun kracht zetten van de vrijwilliger en bewaakt hierbij de grenzen van een vrijwilliger.

3 Beleid Financiering Dorpsdagvoorzieningen

3.1 Rol zorg- en welzijn aanbieders

De sturing op de organisatie en exploitatie van de dagvoorziening komt te liggen bij de daadwerkelijke uitvoerend verantwoordelijke organisatie (Stichting Dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden). Dit betekent dat de financiering van de dagvoorzieningen rechtstreeks naar de Stichting gaat. Zij zijn verantwoordelijk voor het ‘runnen’ van de dagvoorziening en overleggen met de financiers/regiepartijen (Gemeente) over de bekostiging van de dagverzorging.

De professionele welzijns- en zorgaanbieders krijgen een dienstverlenende rol en worden (naar behoefte) ingehuurd en betaald door de dagvoorzieningen. Inzet is om te komen tot een persoonlijk arrangement. Burgers (in een kwetsbare positie) krijgen toegang tot de DDV via hun persoonlijke arrangement. Daar waar mogelijk een behoefte is, wordt gekeken of verschillende doelgroepen (naast senioren ook mensen met verstandelijke of psychische beperking) gebruik kunnen gaan maken van een dorpsdagvoorziening.

3.2 Financiering dorpsdagvoorziening

 • Een jaarlijkse subsidie van de gemeente Peel en Maas
 • Een eigen bijdrage van de deelnemers
 • Donaties

3.3 Vermogen van de stichting

De stichting heeft niet meer vermogen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. In overleg met de gemeente Peel en Maas zal daarom eventueel te veel ontvangen subsidie terugvloeien naar de gemeentekas. Mocht bij opheffing van de stichting een batig liquidatiesaldo aanwezig zijn dan zal dat saldo besteed worden ten behoeve van een algemeen nut beoogde instelling met een soortgelijke doelstelling.

 

3.4 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen enkel een vergoeding voor de door hen gemaakte onkosten, zij ontvangen geen vacatiegeld.
De aan de dagvoorziening verbonden vrijwilligers ontvangen eveneens enkel een vergoeding voor door hun ten behoeve van de dagvoorziening gemaakte onkosten.
Elk dagdeel dat de dagvoorziening open is , is er een - door het bestuur bij de Stichting Vorkmeer ingehuurde – professionele kracht aanwezig. De salariëring hiervan geschiedt door de stichting Vorkmeer, het bestuur ontvangt hierover maandelijks een rekening.

 

 •  

De administratieve organisatie geschiedt door de professionele kracht, voor wat de deelnemersregistratie betreft en de dagelijkse uitgaven. De rest van de financiële administratie geschiedt door de penningmeester

 

4 Budget Stichting Dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden 2017

4.1 Uitgangspunten

In het kader van de financiering heeft de Stichting een budget opgesteld.
 

De begrotingsregels zijn:  

 • We streven naar een sluitende exploitatie in 2017
 • De begroting zal jaarlijks in november voorafgaande aan het begrotingsjaar goedgekeurd worden door het bestuur
 • De penningmeester rapporteert voor 1 mei volgend op het begrotingsjaar over het gevoerde beleid.
 • Het bestuur werkt conform de aanwijzingen in de statuten t.a.v. de financiële verantwoording

4.2 Aanbieding Welzijn en Zorg in de Dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden

Gedurende de werkdagen worden de volgende voorzieningen aangeboden:

 •  Maandagmorgen - en/of maandagmiddag dagdeel, in combinatie met een maaltijd
 •  Dinsdagmorgen dagdeel, in combinatie met een maaltijd
 • Woensdagmorgen - en/of woensdagmiddag dagdeel, in combinatie met een maaltijd
 • Donderdagmorgen - en/of donderdagmiddag dagdeel, in combinatie met een maaltijd
 • Vrijdagmorgen - en/of vrijdagmiddag dagdeel, in combinatie met een maaltijd  

4.3 Begroting Stichting Dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden

Het aanbod van dagvoorziening zal op basis van vraagsturing gedurende 2017 ontwikkeld worden en speelt in op de behoeften van de inwoners van  Helden
Onderstaand wordt de begroting voor 2017 van de Dorpsdagvoorziening De Koeberg Helden weergegeven. 

BEGROTING DDV DE KOEBERG 2017

INKOMSTEN 2017      

Eigen bijdrage niet-AWBZ-deelnemers      18.954

Af niet te innen eigen bijdrage      -5.686

Totale inkomsten        13.268

KOSTEN 2017                         

Huur (gebaseerd op de werkelijk betaalde huur)    17.850            

Professionele begeleiding            77.688

Vrijwilligerskosten          4.800  

Maaltijdkosten    19.422

Consumpties     101

Kosten Keuken  1.619

Materialen         4.680

Bijzondere activiteiten     1.500  

Vergaderkosten stichting 700

Vrijwilligersbijeenkomsten           350

Vrijwilligersopleiding       1.440

Verzekering (werkelijke premie)   932

Contributies       440

Administratieve kosten    1.300

Onderhoud/afschrijving inventaris            3.200  

Onvoorzien/reservering  2.720  

Totale kosten   138.742

RESULTAAT 2017       

Exploitatieresultaat      -125.474

Het exploitatieresultaat zal door de gemeente in 12 maandelijkse termijnen betaald worden.

 

 

Financieel overzicht 2016 van Stichting Dorpsdagvoorziening De Koeberg

Zie link: http://ddvdekoeberg.nl/sites/default/files/financieel%20verslag%202016%20DDV%20de%20Koeberg.docx

 

Financieel overzicht 2015 van Stichting Dorpsdagvoorziening “De Koeberg”

Uitgaven 2015             

                                     

Huur                                        € 15.700,00                                                        

Professionele begeleiding            € 66.163,50                    

Vrijwilligerskosten                      € 2.237,27                                              

Maaltijden, consumpties              € 8.557,86                      

kosten keuken dagvoorziening     € 143,83                                                

Materialen                                € 2.671,27                      

Bijzondere activiteiten                 € 645,34                                                            

vergaderkosten stichting  € 475,22                        

vrijwilligersbijeenkomsten           € 666,81                        

vrijwilligers opleiding                  € 405,85                        

verzekering                              € 847,37                        

contributies , bankkosten € 305,20                        

administratieve kosten                € 345,59                        

onderhoud dagvoorziening          € 1.279,80                      

afschrijving inventaris                 € 773,81                        

bijeenkomst deelnemers en mantelzorgers            € 4,71                

Totale kosten                          € 101.223,43    

onvoorzien / reservering                   € 50.000,00        

Inkomsten 2015                                   

Subsidie                                  € 122.490,00

Eigen bijdrage                           € 9.770,75

Andere inkomsten                      € 14,50

saldo kas per 1 jan 2015 € 320,72

Saldo betaaltrek per 1 jan 2015    € 21.732,75

saldo spaarrek 1 jan 2015           € 7.311,86

 Totaal inkomsten                  € 161.640,58

 Saldo Bankrek                          € 2.988,27                      

Reservering, spaarrekening        € 57.311,86                    

Saldo Kas DV                          € 252,10                        

correctie 8 dec                          -€ 135,08                       

Controle getal                           € 161.640,58 

 

Balans Dorpsdagvoorziening de Koeberg per 31 - 12 -2015

Activa

inventaris                      € 41.331

nog te innen incasso       € 693

betaalrekening bank        € 2.988,27

spaarrekening bank        € 57.311,86

contant geld                   € 252,10

totaal                          € 102.576,23

passiva           

eigen vermogen             € 57.284,35

lening                           € 0,00

nog te betalen:               € 7.197,35

afschrijving inventaris     € 28.250,52

onvoorzien inventaris     € 2.066,55

onvoorzien exploitatie     € 2.024,46

algemene reservering     € 5.753,00

totaal                          € 102.576,23

 

Financien 2014 DDV de Koeberg                               

Uitgaven         

Huur                                                               € 10.000,00                  

Personeel                                                        € 52.396,50                  

Materialen                                                        € 1.563,18                   

Maaltijden, consumpties                                      € 6.678,85                   

Vervoer                                                                       € 5.704,37                                           

Bijzondere activiteiten                                        € 1.435,29                   

afschrijving keuken                                           € 384,00                                             

Opleiding"                                                        € 2.062,26                   

"Contributie, Boekhouding Administratie, Verzekering Bankkosten" € 2.021,64                   

Vergaderingen                                                  € 490,50                      

Onderhoud vervanging inventaris                        € 4.737,25

Totaal uitgaven           € 87.473,84

"Reservering Onvoorzien en  onderhoud,"    € 7.311,86        

Inkomsten                              

Subsidie                                                          € 110.160,00

Eigen bijdrage                                                  € 7.585,05

Andere inkomsten                                             € 17,14

Totaal inkomsten                                           € 117.762,19

Saldo Bankrek                                                  € 22.655,77                  

Reservering, spaarrekening                               € 7.311,86                   

Saldo Kas DV                                                  € 320,72